Adatkezelési Tájékoztató

A Nemzeti Kiberverseny 2019 Adatkezelési Tájékozatója

Adatkezelési Tájékoztató

1 A tájékoztató célja

A Nemzeti Kiberverseny 2019 (továbbiakban Nemzeti Kiberverseny vagy Verseny) szervezője, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező) a jelen dokumentumban rögzíti a Versenyre vonatkozóan a személyes adatok kezelésének célját, a kezelés során követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében tervezett és működtetett szervezési és technikai intézkedéseit, továbbá az érintettek jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

Az Adatkezelő a Verseny megszervezése kapcsán természetes személyek (a továbbiakban: Érintett, többes számban Érintettek) személyes adatait kezeli. Az Érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelési műveleteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban Rendelet vagy GDPR) és az azzal harmonizáló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) jogszabályokban előírt kötelezettségek és előírások szerint végzi.

2 Az Adatkezelő adatai

Nemzeti Kiberverseny
Email cím: hello[a]kiberseny.hu
Megvalósító jogi személyiség adatai:
Név: 7Hills IT Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Kandó Kálmán u. 18.
Email cím:  office[a]7hills.hu
Telefonszám: +36 30 838 7159

3 Fogalmak

Adatfeldolgozás:Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó:Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelő:Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás:Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens:A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatzárolás:Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Érintett:Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Harmadik személy:Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás:Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal:Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat:Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4 A Nemzeti Kiberverseny során felmerülő adatkezelési műveletek

4.1 A honlap böngészése

A weboldalon websütiket alkalmazunk, amelyekről a beállításoknál tájékozódhat.

A weboldal üzemeltetője az Adatkezelő.

4.2 A Verseny szervezése

Az Adatkezelő a Nemzeti Kiberverseny megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan kezeli a jelentkező csapatokat alkotó csapattagok, a zsűriző személyek, a leendő megfigyelők, támogatók, illetve a szervezők és rendezők adatait az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja: Zsűritagok felkérése

Érintett adatkör: A zsűritagok vonatkozásában név, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Protonmail levelezőrendszer, Eventbrite

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: Visszavonásig

Adatkezelés célja: Csapatok jelentkezése

Érintett adatkör: A csapattagok vonatkozásában név, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Protonmail levelezőrendszer, Eventbrite

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: Visszavonásig

Adatkezelés célja: Versenyzők számára lehetőséget biztosítunk, hogy az önéletrajzukat a weboldalon keresztül megosszák a támogatókkal (Az önéletrajz megosztása nem feltétele a Versenyen való részvételnek.)

Érintett adatkör: Az adott versenyző által az önéletrajzban megadott adatok

Adatfeldolgozó: -

Adattovábbítás: Támogatók, akik az adatkezelő által biztosított felületen férnek hozzá az adatokhoz a feltűntetett megőrzési idő alatt.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: A verseny lebonyolítását követően további 1 év vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés célja: Megfigyelők jelentkezése

Érintett adatkör: Név, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Protonmail levelezőrendszer, Eventbrite

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: A Verseny lebonyolítását követően további 1 hónap

Adatkezelés célja: Támogatói adatok

Érintett adatkör: Név, titulus, pozíció, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Protonmail levelezőrendszer, Eventbrite

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) b) szerint meghatározott szerződés előkészítéshez, teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Megőrzési idő: Sztv. 169. §-a alapján a szerződések lejártától számítva 8 év

Adatkezelés célja: Meghívott előadók

Érintett adatkör: Név, titulus, pozíció, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Protonmail levelezőrendszer, Eventbrite

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: A Verseny lebonyolítását követően további 1 hónap

Adatkezelés célja: Közösségi média

Adatfeldolgozó: Profilnév, illetve önként megosztott adatok

Adatfeldolgozó: Facebook, Instagram, LinkedIn

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás „kedvelés” vagy „követés” megadásával kinyilvánítva

Megőrzési idő: Az adott Közösségi média adatkezelési tájékoztatója szerint

Amennyiben az adatkezelés jogalapjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja került meghatározásra, úgy a jogalap az Érintett hozzájárulása. A versenyzők és megfigyelők a versenyre történő jelentkezéssel, míg a zsűritagok, előadók és a szervezők a felkérés elfogadásakor az adatkezelés végzéséhez a hozzájárulásukat adják.

A versenyzők részéről az önéletrajz megosztása nem feltétele a Versenyen való részvételnek.

4.3 A Verseny lebonyolítása

A Nemzeti Kiberverseny rendezvényen a fenti adatkezelési tevékenységeken túlmenően kép- és hangfelvétel készül a Szervező vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó részvételével.

Adatkezelés célja: A Verseny alatt videofelvétel készítése

Érintett adatkör: Vizuális felvétel (arc, haj, mimika stb.) és hangfelvétel az alábbiak szerint: Az általános jellegű felvételeken az érintettek tömegfelvételeken szerepelhetnek. A zsűritagok, versenyzők, előadók célzott felvételen szerepelnek név, munkahely, munkakör, titulus megjelölése mellett. A külön interjúztatott felek esetén név, munkahely, munkakör, titulus (amelyet meg kíván adni az Érintett)

Adatfeldolgozó: Professzionális felvételkészítő

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: A nyers felvételt a végleges vágott anyag elkészítése, illetve annak elfogadását követően töröljük. A végleges, vágott felvételt az alábbiak szerint kezeljük.

A videofelvétel, mint adatrögzítés célja a rendezvény szélesebb körű bemutatása a személyesen meg nem jelenő, de érdeklődést mutató közönség számára, továbbá a szimulációs gyakorlatok, valamint a verseny népszerűsítése a verseny honlapján, valamint a rendezvény Facebook, Instagram és LinkedIn oldalain, továbbá a rendezvényről való médiabeszámolókban.

A felvételek többségében tömegfelvétel minőségben készülnek, azonban közeli (célzott) felvételeket, interjúkat is készítünk. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás. Az interjúk során az interjúalanyt kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezzük meg. Amennyiben egy Érintett nem kíván nyilatkozni, úgy természetesen tiszteletben tartjuk.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik, valamint a verseny honlapján elhelyezett általános tájékoztatóval összhangban, az ott feltűntetett elérhetőségen kérhető a kezelt adatok helyesbítése, törlése.

4.4 A Verseny utólagos követése

A Verseny lebonyolítását követően szívesen fogadjuk a véleménynyilvánításokat és a visszajelzéseket és ennek megfelelően biztosítjuk ennek lehetőségét személyesen, emailben vagy telefonon.

A regisztráció során lehetőséget biztosítunk arra vonatkozóan, hogy amennyiben az Érintett hozzájárulás formájában szándékát fejezi ki a Verseny lebonyolítását követően a következő, szándékunk szerint a Nemzeti Kiberverseny 2020 eseményen való részvétel vonatkozásában, úgy az adatait az alábbiak szerint kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Adatkezelés célja: Következő versenyre vonatozó jelentkezési felhívás céljából, amennyiben az Érintett megadja a különálló, célhoz kötött hozzájárulását

Érintett adatkör: Név, emailcím, telefonszám

Adatfeldolgozó: Az értesítés kivitelezéséhez Protonmail levelező rendszer

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás

Megőrzési idő: A következő versenykiírásig, de 1 évnél nem tovább

Adatkezelés célja: Közösségi média

Érintett adatkör: Profilnév, illetve önként megosztott adatok

Adatfeldolgozó: Facebook, Instagram, LinkedIn

Adattovábbítás: -

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás „kedvelés” vagy „követés” megadásával kinyilvánítva

Megőrzési idő: Az adott Közösségi média adatkezelési tájékoztatója szerint

5 Az adatok megismerésére jogosultak köre

A csapattagok személyes adatait az Adatkezelő részéről a szervezésben részt vevő személyek, valamint a megadott adatok közül a résztvevők nevét a verseny lefolytatásakor a zsűritagok, valamint az elődöntő és a döntő során jelenlévő hallgatóság ismerheti meg.

A zsűritagok személyes adatait az Adatkezelő részéről a szervezésben részt vevő személyek, valamint a megadott adatok közül a zsűritagok nevét a verseny lefolytatásakor a csapattagok, valamint az elődöntő és a döntő során jelenlévő hallgatóság ismerheti meg.

A Verseny során alkalmat biztosítunk kapcsolatépítésre, amely lehetőséggel mindenki az önálló akarata és szándéka szerint élhet (vagy nem élhet).

5.1 Adatfeldolgozók

A Verseny szervezése, lebonyolítása és utókövetése során feltűntetett egyes adatkezelési tevékenységek esetén az adott adatkezeléshez kapcsolódóan a releváns adatfeldolgozókat megjelöltük. Az alábbi lista az adatfeldolgozók adatkezelési tájékoztatóit tartalmazza:

Video és hangfelvétel

Professzionális partner

Facebook

https://facebook.com/business/gdpr

Google Inc.

https://policies.google.com/privacy

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

Protonmail

https://protonmail.com/privacy-policy

5.2 Adattovábbítások

A Szervező az általa kezelt személyes adatokat az Érintett vagy érintettek hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé. Egyedüli jellegű kivételt jelentenek

• A csapattagok által megadott hozzájárulás alapján az önéletrajz támogatók felé történi továbbítása a 4. fejezetben leírtak szerint, valamint

• A jogszabályi kötelezettség szerinti hatósági eljárás esetek során felmerülő kötelezettségek. Ilyen esetekben a Szervező minden tőle telhetőt megtesz az Érintett tájékoztatása végett.

6 Adatbiztonsági intézkedések

A Nemzeti Kiberverseny szervezése során alkalmazott informatika rendszerek működésének biztonsága, az azokban kezelt személyes (és egyéb) adatok bizalmasságának, sértetlenségének, valamint igény és szükség szerinti rendelkezésre állásának érdekében a Szervező minden tőle telhetőt megtesz.

Az adatokhoz való hozzáférést a Szervező a jogosultságok meghatározásával és a hozzáférések kezelésével korlátozza. A személyes adatok biztonságát további alkalmazott információbiztonsági kontrollok (pl. titkosítás) szavatolják.

7 Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1 Az Érintettek jogai

Az Érintett

• Kérheti tájékoztatását a személyes adatai vonatkozásában azok kezeléséről,

• Kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését,

• Visszavonhatja a hozzájárulását,

• Kezdeményezheti az adathordozást, valamint

• Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Amennyiben egy Érintett a Verseny lebonyolítása előtt visszavonja hozzájárulását vagy tiltakozik az adatainak kezelése végett, akkor a Szervező jogszabályi kötelezettsége szerint az indítványozott kérésnek megfelelően jár el, azonban ez az Érintett Nemzeti Kiberversenyen való részvételi vagy zsűrizési jogosultság érvénytelenítését hordozza magával.

Kérelemmel, probléma, kérdés vagy panasz felmerülése esetén az Érintett az Adatkezelő felé az hello[a]kiberverseny.hu email címre megküldött elektronikus levél útján veheti fel a kapcsolatot.

7.2 Az Érintetek jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a saját adatvédelmi hatóságánál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Kapcsolat

ÍRJ NEKÜNK AZ ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT FELÜLETÜNKÖN!

DE ÍRHATSZ EMAILT VAGY HÍVHATSZ IS BENNÜNKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN.


Email: hello (qkac) kiberverseny.hu

Telefon: +36 20 549 0816

Küldés