Adatkezelési Tájékoztató

A Nemzeti Kiberverseny 2018 Adatkezelési Tájékozatója

Adatkezelési Tájékoztató

A SZERVEZŐ mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező) a jelen dokumentumban rögzíti a Nemzeti Kiberversenyre vonatkozóan a személyes adatok kezelésében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében tervezett és működtetett szervezési és technikai intézkedéseit, továbbá az érintettek jogairól és azok érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

A tájékoztató célja

A Szervező a Nemzeti Kiberserseny megszervezése kapcsán természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Érintettek személyes adataira vonatkozó adatkezelési műveleteket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban Rendelet vagy GDPR) és az azzal harmonizáló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) jogszabályokban előírt kötelezettségek és előírások szerint végzi. Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelési műveletek céljáról, a kezelt személyes adatokról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, az adatkezelési műveletek során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogainak gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről a következő fejezetekben tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelő adatai

Név: 7Hills IT Kft.
Székhely: 2013 Pomáz, Kandó Kálmán u. 18.
Email cím: office@7hills.hu
Telefonszám: +36 30 828 7159

Az adatkezelési műveletek

Az Adatkezelő a Nemzeti Kiberverseny megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan kezeli a jelentkező csapatokat alkotó csapattagok, továbbá a zsűriző személyek adatait az alábbiak szerint.

A kezelt személyes adatok:

ÉrintettKezelt személyes adatok
Csapattagnév, emailcím, iskolai/intézményi adatok
Zsűrinév, emailcím, intézményi adatok
Megfigyelő
név, emailcím, intézményi adatok

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás. A csapattagok a versenyre történő rendezéssel, míg a zsűritagok a felkérés elfogadásakor az adatkezelés végzéséhez a hozzájárulásukat adják.
Az adatkezelés időtartama: A meghatározott adatok megőrzési ideje a verseny végéig tart, az eredményhirdetéshez képest a Szervező a személyes adatokat 1 hónapon belül törli rendszereiből vagy anonimizálja azokat.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A csapattagok személyes adatait az Adatkezelő részéről a szervezésben részt vevő személyek, valamint a megadott adatok közül a résztvevők nevét a verseny lefolytatásakor a zsűritagok, valamint az elődöntő és a döntő során jelenlévő hallgatóság ismerheti meg.
A zsűritagok személyes adatait az Adatkezelő részéről a szervezésben részt vevő személyek, valamint a megadott adatok közül a zsűritagok nevét a verseny lefolytatásakor a csapattagok, valamint az elődöntő és a döntő során jelenlévő hallgatóság ismerheti meg.

Adattovábbítások

A Szervező az általa kezelt személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve az Érintett hozzájárulása, valamint a jogszabályi kötelezettség és hatósági eljárás esetek során felmerülő kötelezettségek esetén. Ilyen esetekben a Szervező minden tőle telhetőt megtesz az Érintett tájékoztatása végett.

Adatbiztonsági intézkedések

A Nemzeti Kiberverseny szervezése során alkalmazott informatika rendszerek működésének biztonsága, az azokban kezelt személyes (és egyéb) adatok bizalmasságának, sértetlenségének, valamint igény és szükség szerinti rendelkezésre állásának érdekében a Szervező minden tőle telhetőt megtesz.
Az adatokhoz való hozzáférést a Szervező a jogosultságok meghatározásával és a hozzáférések kezelésével korlátozza. A személyes adatok biztonságát további alkalmazott információbiztonsági kontrollok (pl. titkosítás) szavatolják.

Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett személy
Kérheti tájékoztatását a személyes adatai vonatkozásában azok kezeléséről,
Kérheti a kezelt személyes adatainak helyesbítését,
Visszavonhatja a hozzájárulását,
Kezdeményezheti az adathordozást, valamint
Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Amennyiben egy érintett visszavonja hozzájárulását vagy tiltakozik az adatainak kezelése végett, akkor a Szervező jogszabályi kötelezettsége szerint az Érintett kérésének megfelelően jár el, azonban ez az Érintett Nemzeti Kiberversenyen való részvételi vagy zsűrizési jogosultság érvénytelenítését hordozza magával.
Kérelemmel, probléma, kérdés vagy panasz felmerülése esetén az Érintett az Adatkezelő felé az emailcím email címre megküldött elektronikus levél útján veheti fel a kapcsolatot.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a saját adatvédelmi hatóságánál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

Fogalmak

AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
AdatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
AdattörlésAz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatvédelmi incidensA személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
AdatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Harmadik személyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
HozzájárulásAz érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Személyes adatAz érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Kapcsolat

ÍRJ NEKÜNK AZ ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT FELÜLETÜNKÖN!

DE ÍRHATSZ EMAILT VAGY HÍVHATSZ IS BENNÜNKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN.


Email: hello (qkac) kiberverseny.hu

Telefon: +36 20 549 0816

Küldés